Важно Обавештење

 

У складу са Препорукама Министраства Правде број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020 године за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020 године и Упутству Основног суда у Прокупљу за спровођење преопрука, ОБАВЕШТАВАМО ВАС да је Основни суд у Прокупљу обезбедио један шалтер са конролисаним бројем странака које могу да му приступе, где ће бити постављена кутија за пријем писмена.

Увид у предмете ограничен је само за предмете у којима се поступа у складу са Препорукама Министарства правде број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.године (члан 7. и члан 8. Препорука).
 

 

Издавање потврда спроводи се само ако подносилац укаже на оправданост хитног издавања, на начин да се спречи ширење заразних болести. 

Странке се о току судских предмета Основног суда у Прокупљу, могу информисати на сајту Министарства правде, www.portal.sud.rs.

Странке могу добити информације о предметима Основног суда у Прокупљу и телефоном на број 027/321784.

Странке и њихови пуномоћници, поднеске могу достављати и на е-мејл адресу Основног суда у Прокупљу uprava@pk.os.sud.rs.